Wydawca treści Wydawca treści

Nasze lasy

Nadleśnictwo Nawojowa położone jest na terenie Beskidu Sądeckiego i Niskiego w zlewni rzek Białej i Kamienicy. Leży w terenie górskim na wysokości od 400 do 1100 m n.p.m. Administruje 12 300 ha lasów państwowych oraz nadzoruje około 8 000 ha lasów innej własności.

Nadleśnictwo Nawojowa położone jest na terenie Beskidu Sądeckiego i Niskiego w zlewni rzek Białej i Kamienicy. Leży w terenie górskim na wysokości od 400 do 1100 m n.p.m.  Administruje 12 300 ha lasów państwowych oraz nadzoruje około 8 000 ha lasów innej własności.  Swym zasięgiem obejmuje miasta i gminy: Nowy Sącz (115), Krynicę (Berest, Czyrna, Piorunka, Polany), Grybów (Miasto, Biała Niżna, Binczarowa, Chodorowa, Cieniawa, Florynka, Kąclowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Ptaszkowa, Siołkowa, Stara Wieś, Wawrzka - część obrębu bez działki 208/309), Nawojową (cała), Łabową (cała) i Kamionkę Wielką (cała). Lesistość tych terenów waha się od 40 do 70%, średnio 55% i przekracza dwukrotnie średnią krajową.

Nadleśnictwo Nawojowa położone jest na terenie Beskidu Sądeckiego i Niskiego w zlewni rzek Białej i Kamienicy

Typ siedliskowy lasu to w 95 % las górski, tworzony przez drzewostany bukowo- jodłowe z domieszką świerka, jaworu, wiązu, sosny, brzozy, modrzewia. Drzewostany bukowo-jodłowe  są pochodzenia naturalnego, natomiast sosnowe pochodzą ze sztucznych zalesień.

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zostało zalesione, głównie sosną ok. 4000 ha nieużytków i gruntów porolnych należących do Skarbu Państwa i prywatnych właścicieli. Obecnie sośniny te są już przebudowane gatunkami docelowymi tj. typowymi dla siedliska lasu górskiego-głównie jodłą, a w mniejszej części bukiem, jaworem i jesionem. 

Całość lasów Nadleśnictwa jest lasami ochronnymi-przede wszystkim glebo i wodochronnymi. Ponadto część lasów Nadleśnictwa wchodzi w skład Popradzkiego Parku Krajogbrazowego, a większość lasów leży w zasięgu Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w ostoi siedliskowej i ptasiej.

Istnieją tu 3 rezerwaty przyrody: "Uhryń", "Barnowiec" i "Łabowiec". Stanowią one typowe dla tego regionu, zachowane w bardzo dobrym stanie fragmenty lasów bukowo-jodłowych regla dolnego.