Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego

Przeczytaj więcej o łowiectwie

W zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa jest 5 obwodów łowieckich. Cztery obwody łowieckie (217,218,219,220) dzierżawione są przez 4 koła łowieckie. Obwód nr 237 stanowi Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Nawojowa.

Nadleśnictwo posiada dobrze zagospodarowany Ośrodek Hodowli Zwierzyny, w którym można  wykupić licencję, głównie na jelenie, sarny i dziki. Szczególnie atrakcyjne jest polowanie na jelenie byki podczas rykowiska. Tutejszy ekotyp jelenia karpackiego posiada wyjątkowo okazałe i piękne poroże.
Powierzchnia OHZ (obwód nr 237) 7 526 ha, w tym powierzchnia leśna 5 619 ha. OHZ to zwarty kompleks leśny lasów górskich położony w Beskidzie Sądeckim w terenie atrakcyjnym pod względem krajobrazowym i turystycznym.