Zasoby leśne

Najczęściej występującym typem siedliskowym w Nadleśnictwie Nawojowa jest Las Górski Świeży

Hodowla lasu

Zagospodarowanie lasów Nadleśnictwa Nawojowa to tzw. "półnaturalna hodowla lasu".

Ochrona lasu

Ogólny stan zdrowotny i sanitarny lasów nadleśnictwa jest dobry. Zagrożenia biotyczne występują w stopniu nieznacznym, a abiotyczne to głównie okiść i wiatr oraz zsuwający się ze zboczy śnieg.

Użytkowanie lasu

Nadleśnictwo Nawojowa prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzania Lasu sporządzony obecnie na lata 2020 – 2029.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Stały wzrost powierzchni lasów w Polsce to efekt zalesień gruntów porolnych. Dlaczego w warunkach Beskidów warto inwestować w zalesianie? W warunkach Beskidu Niskiego i Sądeckiego grunty niezalesione charakteryzują się stosunkowo niskim potencjałem produkcyjności rolnej, natomiast las na tych glebach rośnie bardzo dobrze – drzewa charakteryzują się przeważnie szybkim przyrostem i dużą zdrowotnością.