Wydawca treści Wydawca treści

Zalesienia gruntów w ramach PROW

Stały wzrost powierzchni lasów w Polsce to efekt zalesień gruntów porolnych. Dlaczego w warunkach Beskidów warto inwestować w zalesianie? W warunkach Beskidu Niskiego i Sądeckiego grunty niezalesione charakteryzują się stosunkowo niskim potencjałem produkcyjności rolnej, natomiast las na tych glebach rośnie bardzo dobrze – drzewa charakteryzują się przeważnie szybkim przyrostem i dużą zdrowotnością.

Nadleśnictwo Nawojowa informuje, że przyjmuje wnioski o sporządzenie planów zalesienia na działanie "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności Lasów" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków potrwa od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.

Poniżej nieco informacji na temat wsparcia na zalesienie:

Wsparcie na zalesienie stanowi jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub  zabezpieczenia drzewek 3 palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów. 

O tym, czy warto sadzić las, sugerując się względami ekonomicznymi, decyduje tak naprawdę dopiero premia zalesieniowa. Jest ona wypłacana przez 12 lat począwszy od roku po wykonaniu nasadzenia.

Wsparcie nie przysługuje na zalesienie trwałych użytków zielonych, czyli użytkowanych jako łąka lub pastwisko.

Trzeba mieć też na względzie, iż do gruntów z sukcesją naturalną przysługuje premia pielęgnacyjna oraz ewentualnie wsparcie na zalesienie. Nie należy się na nie premia zalesieniowa.

Nie można zalesiać (poza wyjątkami) gruntów położonych na Natura 2000 lub obszarach znajdujących się na liście specjalnej ochrony ptaków oraz na obszarach rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarach ich otulin.

W materiałach do pobrania znajdą Państwo poradnik zalesień PROW oraz dokumenty do pobrania potrzebne do złożenia wniosku o zalesienie, a także Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


Lasy prywatne

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Nadleśniczy  Nadleśnictwa Nawojowa, na podstawie porozumienia z Starostą  Nowosądeckim,   sprawuje  nadzór  nad gospodarką leśną w lasach  nie  stanowiących  własności  Skarbu  Państwa  w  zasięgu  terytorialnym Nadleśnictwa tj. na  pow. 7760 ha.

W imieniu Nadleśniczego bezpośredni  nadzór  w  terenie, polegający  między innymi  na:
- wyznaczaniu  drzew  do  wyrębu na  (podstawie  wniesionych  podań-wniosków właścieli)

- wydawanie  decyzji  na  pozyskanie  drewna

- legalizację  ściętego  drewna  (onumerowanie  i ocechowanie  przy pniu)

- wydawanie  świadectw legalności pozyskanego  drewna

sprawuje  dwóch  leśniczych  - Specjalistów  Służby  Leśnej  ds. lasów nie stanowiących własności  Skarbu Państwa,  w  dwóch  obwodach  nadzorczych:  

1. Obwód Grybów, w skład  którego wchodzą:  

- Gmina Grybów – wsie (obręby): Florynka, Wawrzka, Kąclowa, Biała Niżna, Siołkowa, Chodorowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Stara Wieś, Binczarowa, Ptaszkowa, Cieniawa

- Miasto Grybów – całe.

- Gmina  Kamionka Wielka – wsie (obręby) – Kamionka Wielka, Kamionka Mała, Królowa Polska, Królowa Górna, Mystków, Mszalnica, Bogusza

2. Owód Nawojowa - w skład  którego wchodzą:  

- Gmina  Nawojowa – wsie (obręby) – Nawojowa, Złotne, Homrzyska, Frycowa, Popardowa, Bącza Kunina, Żeleźnikowa Mała, Żeleźnikowa Wielka;

- Gmina Łabowa – wsie (obręby) – Łabowa, Krzyżówka Roztoka Wielka, Łosie, Nowa Wieś, Kotów, Kamianna, Uhryń, Łabowiec, Maciejowa, Składziste, Barnowiec, Czaczów

- Gmina Krynica-Zdrój – wsie(obręby): Czyrna, Berest, Piorunka, Polany

 

Kontakt do leśniczych ds. lasów nadzorowanych:

Obwód nadzorczy Grybów: leśniczy Bronisław Lizoń - tel. domowy: 18 445 60 19, Tel. kom.: 728 984 835

Obwód nadzorczy Nawojowa: leśniczy Przemysław Nosal - tel. kom.: 784 093 315

 

Materiały do pobrania