Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) Natura 2000 leżące w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa:

·         Beskid Niski (PLB 180002) – charakteryzujący się największą w Polsce liczebnością orlika krzykliwego i puszczyka uralskiego. Jest to również ostoja orła przedniego, bociana czarnego, dzięcioła białogrzbietego i białoszyjego oraz derkacza.

 

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO) Natura 2000 leżące w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa:

·         Ostoja Popradzka (PLH 120019) – gdzie najbardziej wartościowym przyrodniczo elementem ostoi są dobrze zachowane duże połacie lasu o naturalnym charakterze, ekstensywnie użytkowane łąki górskie, obszary źródliskowe oraz naturalne doliny dużych rzek górskich(Pasmo Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej). 

·         Nawojowa (PLH 120035) – to schronienie nietoperzy obejmujący powstały pod koniec XVI w. dwór i kolonia rozrodcza podkowca małego wraz z obszarem żerowisk tych ssaków.

·         Łabowa (PLH 120036) – obejmuje obszar położony po obu stronach rzeki  Kamienicy będący schronieniem(kościoły) i miejscem żerowisk nietoperzy.

·         Biała Tarnowska (PLH 120036) – istotna dla ochrony ryb, zwłaszcza brzanki i restytuowanego łososia atlantyckiego. Górny odcinek „Biała" to jeden z najważniejszych w Polsce obszarów dla wszystkich trzech typów siedlisk „kamieńcowych".