Wydawca treści Wydawca treści

Adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu na terenach górskich

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach górskich.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. Monitoring będzie obejmował również kontynuację monitoringu wykonanego w ramach projektu małej retencji górskiej zrealizowanego w ramach POIiŚ 2007-2013, co pozwoli na uzyskanie cennych danych z wielolecia.

Nadleśnictwa zaangażowane w realizację projektu będą realizować inwestycje związane z:

  • budową, przebudową lub odbudową zbiorników małej retencji i zbiorników suchych;
  • budową, przebudową lub odbudową małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, przetamowania) na kanałach i rowach w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, przywracania funkcji obszarów mokradłowych i ich ochrony oraz odtwarzanie terenów zalewowych;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów);
  • zabudową przeciwerozyjną dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami i spływami wód (m.in. wodospusty, płotki drewniane, kaszyce, narzut kamienny).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji. Wybierane technologie mają nie pogarszać naturalnego środowiska przyrodniczego, preferuje się materiały naturalne.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 400 tys. m³ wody.

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 206 652 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 150 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 127 500 000,00 zł

 

 


Dni Otwarte

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Nadleśnictwo Nawojowa zaprasza na "Dni Otwarte Funduszy Europejskich" które odbędą się w dniu 10 maja br. w godz. od 9:00 do 17.00 na Parkingu Leśnym w Kamiannej - Lokalizacja miejsca do grilowania wraz z parkingiem.

Mała retencja górska

Serdecznie zapraszamy


Mała retencja górska

Nadleśnictwo Nawojowa od 2009 roku bierze udział w realizacji projektu finansowanego ze środków UE pn.: „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie"

W ramach projektu zostało wykonanych szereg obiektów mających na celu spowolnienie odpływu wód opadowych z terenów leśnych

•          Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia w Nadleśnictwie:

                                                                              4,454 mln zł.

•          Dofinansowanie wynosi 85% a udział środków własnych 15% tj.:

                                                                              ~ 700 tyś zł.

 

Cel projektu

Zakres działań

Spodziewane efekty

Realizacja


Projekt ochrony cisa

Projekt „Ochrona Cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie" 

WARTOŚĆ PROJEKTU 1 847 633 PLN

DOFINANSOWANIE Z UNI EUROPEJSKIEJ 1 357 110 PLN

W Nadleśnictwie Nawojowa do końca 2014 roku realizowany jest projekt pn. „Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie". Projekt, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ i  współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zakłada podjęcie kompleksowych działań obejmujących inwentaryzację istniejących stanowisk cisa, wybór populacji do rozszerzonej reprodukcji materiału sadzeniowego, utworzenie uprawy zachowawczej, poprawę warunków bytowania oraz odtworzenie zasobów cisa w ekosystemach leśnych.

Realizacja projektu ma skutkować wyprodukowaniem generatywnie i wegetatywnie 78 tysięcy sadzonek, pozyskaniem 15 kg nasion cisa pospolitego i 45 tysięcy sztuk zrzezów zielnych, wprowadzeniem 30 tysięcy sadzonek do upraw podokapowych, przeznaczeniem 15 tysięcy sadzonek na plantacje i zadrzewienia oraz zakupieniem przeszło 5 ha gruntów z naturalnymi stanowiskami cisa, które planuje się objąć ochroną rezerwatową.

  


Reintrodukcja głuszca

Reintrodukcja głuszca w paśmie Jaworzyny Krynickiej projekt współfinansowany z FOŚiGW

Celem projektu " Reintrodukcja głuszca w paśmie Jaworzyny Krynickiej" jest przywrócenie do tutejszych lasów tego niezwykle rzadkiego przedstawiciela kuraków leśnych w Polsce. 

Reintrodukcja głuszca w paśmie Jaworzyny Krynickiej

Przedsięwzięcie uzyskało dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1000 400,00 zł

Czytaj więcej