Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja

Nadleśnictwa Nawojowa w ramach realizacji projektu prowadzi od 2011 r. produkcję sadzonek cisa pospolitego.

Nadleśnictwo Nawojowa od 2010 r. realizuje projekt pod nazwą „Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie".

W ramach projektu zmodernizowano obiekty szklarniowe w Gospodarstwie Szkółkarskim Feleczyn, które zostały wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą utrzymywanie odpowiednich warunków zarówno powietrza jak i podłoża, niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu ukorzeniania sadzonek. Szkółka została również wyposażona w maszyny szkółkarskie: mieszalnik substratu oraz maszynę do napełniania kaset szkółkarskich. 

Gospodarstwo Szkółkarskie Feleczyn Nadleśnictwa Nawojowa w ramach realizacji projektu prowadzi od 2011 r. produkcję sadzonek cisa pospolitego. Sadzonki uzyskiwane są w drodze rozmnażania wegetatywnego i generatywnego.

Nadleśnictwa Nawojowa w ramach realizacji projektu prowadzi od 2011 r. produkcję sadzonek cisa pospolitego

Rozmnażanie wegetatywne prowadzone jest w drodze ukorzeniania pozyskanych zrzezów (tj. ściętych części pędu drzewa)  z wytypowanych najlepszych osobników cisa rosnących w lasach RDLP Kraków. Ukorzenianie odbywa się w multiplatach (wielodoniczkach) na substracie torfowo – perlitowym przy zastosowaniu ukorzeniaczy talkowych i płynnych wspomagających proces wytwarzania się korzeni,  a całość procesu przebiega w  „warunkach kontrolowanych". Zapewnienie kontrolowanych warunków umożliwia zmodernizowana szklarnia w której utrzymywana jest na odpowiednim poziomie temperatura i wilgotność (zarówno podłoża jak i powietrza) oraz natężenie światła (cieniowanie), a wartości tych parametrów odnotowywane są przez odpowiedni rejestrator. Zrzezy, które wykształciły korzenie zostają następnie przesadzane do doniczek z folii LDPE a każda taka sadzonka zostaje opatrzona opisem zawierającym lokalizację oraz numer drzewa z którego zrzez został pozyskany.

Do celów badawczych proces ukorzeniania prowadzony jest również na różnych wariantach substratów złożonych z torfu, trocin i perlitu oraz porównanie procesu ukorzeniania się osobników młodych i starych.

Sadzonki cisa w drodze rozmnażania generatywnego uzyskiwane są z wyniku wysiewu nasion, które zostały zebrane z naturalnych stanowisk cisa z terenu RDLP w Krakowie. Nasiona zaraz po zbiorze trafiają do przechowania i stratyfikacji (proces przysposabiania nasion do kiełkowania) a po zakończeniu tego procesu zostają wysiane do doniczek pomysłu Kosterkiewicza, na substracie torfowo – perlitowym.

  


Projekt ochrony cisa

Projekt „Ochrona Cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie" 

WARTOŚĆ PROJEKTU 1 847 633 PLN

DOFINANSOWANIE Z UNI EUROPEJSKIEJ 1 357 110 PLN

W Nadleśnictwie Nawojowa do końca 2014 roku realizowany jest projekt pn. „Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie". Projekt, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ i  współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zakłada podjęcie kompleksowych działań obejmujących inwentaryzację istniejących stanowisk cisa, wybór populacji do rozszerzonej reprodukcji materiału sadzeniowego, utworzenie uprawy zachowawczej, poprawę warunków bytowania oraz odtworzenie zasobów cisa w ekosystemach leśnych.

Realizacja projektu ma skutkować wyprodukowaniem generatywnie i wegetatywnie 78 tysięcy sadzonek, pozyskaniem 15 kg nasion cisa pospolitego i 45 tysięcy sztuk zrzezów zielnych, wprowadzeniem 30 tysięcy sadzonek do upraw podokapowych, przeznaczeniem 15 tysięcy sadzonek na plantacje i zadrzewienia oraz zakupieniem przeszło 5 ha gruntów z naturalnymi stanowiskami cisa, które planuje się objąć ochroną rezerwatową.